Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Người Giám Hộ Là Gì?

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về người giám hộ trong bài viết dưới đây.
Quy định của pháp luật về người giám hộ
Quy định của pháp luật dân sự về người giám hộ

Người được giám hộ bao gồm những ai?

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật dân sự 2015, người được giám hộ bao gồm:
 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;
 • Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;
 • Người mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

Người giám hộ đương nhiên là ai?

Những ai là người giám hộ đương nhiên?
Pháp luật quy định những ai là người giám hộ đương nhiên?
Giám hộ có 02 loại là giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử.
Giám hộ đương nhiên gồm: Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên và người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự. Cụ thể:
Thứ nhất, người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật dân sự 2015 được xác định theo thứ tự sau đây:
 • Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
 • Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
 • Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.
Thứ hai, trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật dân sự 2015 thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:
 • Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.
 • Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.
 • Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Người giám hộ cho trẻ chưa thành niên bao gồm những ai?

Người giám hộ cho trẻ chưa thành niên gồm những ai?
Ai là người giám hộ cho trẻ chưa thành niên?
Theo quy định của pháp luật dân sự, người giám hộ cho trẻ chưa thành niên bao gồm người giám hộ đương nhiên cho trẻ chưa thành niên quy định tại Điều 52 Bộ luật dân sự 2015 và giám hộ được cử theo quy định tại Điều 54 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể:
Thứ nhất, người giám hộ đương nhiên cho trẻ chưa thành niên là các cá nhân được quy định tại Điều 52 Bộ luật dân sự 2015.
Thứ hai, những người giám hộ được cử phải đáp ứng các điều kiện của người được giám hộ theo quy định tại Điều 49 Bộ luật dân sự 2015:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
 • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
 • Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. 
Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét