Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Doanh nghiệp phá sản  là vấn đề mà các doanh nghiệp không mong muốn xảy ra trong quá trình kinh doanh. Vậy chủ sở hữu có trách nhiệm như thế nào, khi phá sản sẽ phát sinh các vấn đề trách nhiệm của công ty đối với các khoản nợ và xử lý tài sản đối với trường hợp các khoản nợ có tài sản bảo đảm cũng như các khoản nợ không có tài sản bảo đảm như thế nào bài viết dưới đây sẽ giải đáp các vấn đề trên. 

Doanh nghiệp phá sản

Doanh nghiệp tuyên bố phá sản khi nào 

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 thì doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:  

Mất  khả năng thanh toán 

Bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán bao gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;

Trường hợp 2: Có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Ai chịu trách nhiệm chính trong việc doanh nghiệp bị giải thể 

Căn cứ khoản 2 Điều 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 2 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì chủ thể chiu trách nhiệm trong việc doanh nghiệp bị giải thể là: Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp trong việc giải thể doanh nghiệp 

Thứ nhất, căn cứ khoản 2 Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014; khoản 2 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chủ doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.;

Thứ hai, căn cứ vào Khoản 1 Điều 41 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP thì chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể;

Thứ ba, đối với doanh nghiệp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các trình tự, thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014.


Thực hiện các nghĩa vụ khi doanh nghiệp phá sản

Thanh toán nợ và các nghĩa vụ cần thực hiện khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản 

Đối với khoản nợ có đảm bảo

Khoản nợ có đảm bảo sẽ được ưu tiên thanh lý trước bằng tài sản bảo đảm có trong hợp đồng vay. Sau khi mở thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề xuất Thẩm phán về việc xử lý khoản nợ có bảo đảm đã được tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Phá sản năm 2014, Thẩm phán xem xét và xử lý như sau:

Trường hợp tài sản bảo đảm được sử dụng để thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh thì việc xử lý đối với tài sản bảo đảm theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ;

Trường hợp không thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh hoặc tài sản bảo đảm không cần thiết cho việc thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh thì xử lý theo thời hạn quy định trong hợp đồng đối với hợp đồng có bảo đảm đã đến hạn. Đối với hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn thì trước khi tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đình chỉ hợp đồng và xử lý các khoản nợ có bảo đảm. Việc xử lý khoản nợ có bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Phá sản năm 2014.

Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề nghị Thẩm phán cho xử lý ngay tài sản bảo đảm đó theo quy định tại khoản 3 Điều Điều 53 Luật Phá sản năm 2014.

Việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều Điều 53 Luật Phá sản năm 2014 được thực hiện như sau:

Đối với khoản nợ có bảo đảm được xác lập trước khi Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thanh toán bằng tài sản bảo đảm đó;

Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Qúa trình xử lý các khoản nợ

Đối với khoản nợ không đảm bảo 

Với khoản nợ không có đảm bảo thì khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì sẽ phải thực hiện phân chia tài sản theo thứ tự quy định tại điều 54 Luật Phá sản năm 2014, cụ thể:
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:
Chi phí phá sản;
Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
Chủ doanh nghiệp tư nhân;
Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
Thành viên của Công ty hợp danh.
Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Dịch vụ Tư vấn phá sản doanh nghiệp tại Long Phan PMT 

Trình tự, thủ tục phá sản 

Theo Luật Phá sản năm 2014 thủ tục phá sản gồm các bước sau:
Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
Bước 2: Tòa án xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
Bước 3: Tòa án thụ lý đơn;
Bước 4: Mở thủ tục phá sản;
Bước 5: Triệu tập hội nghị chủ nợ;
Bước 6: Phụ hồi doanh nghiệp;
Bước 7: Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản;
Bước 8: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục phá sản

Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể lâm vào tình trạng phá sản;
Tư vấn, cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
Tư vấn các thức ra quyết định về việc giải thể;
Tư vấn gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền và lợi ích liên quan, người lao động,…
Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ liên quan đến thủ tục phá sản;
Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến thủ tục phá sản doanh nghiệp;
Tư vấn thủ tục thực hiện phá sản cho doanh nghiệp;
Đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục phá sản.

Liên hệ tư vấn công ty Luật Long Phan PMT

Đội ngũ luật sư doanh nghiệp Công ty Luật Long Phan PMT rất mong được đồng hành cùng Quý khách hàng trong chặng đường kinh doanh, vui lòng liện hệ chúng tôi qua:
Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
Tư vấn luật qua ZALO: 1900636387
Tư vấn pháp luật qua TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87 (Luật sư trực tiếp giải đáp).
Tư vấn pháp luật trực tiếp tại TRỤC SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
Tại Văn Phòng Luật sư Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM
Tại Văn Phòng Luật sư Quận 7: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
Trên đây là nội dung bài viết về vấn đề trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản của chúng tôi. Trong trường hợp bạn đoc có thắc mắc, muốn hiểu thêm về trình tự thủ tục phá sản hay có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp vui lòng gọi ngay HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ. Xin cảm ơn.
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

 

 Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài là một vấn đề phổ biến hiện nay vì sự xuất hiện của hiện diện thương nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải thương nhân nào khi có nhu cầu thành lập chi nhánh cũng am hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục này. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CHI NHÁNH một cách cụ thể nhất.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài có khó không?

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài là hiện diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không có tư cách độc lập nhưng có thể đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện một số hoạt động tại Việt Nam.

 • Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài là một thủ tục tương đối phức tạp vì khi thành lập chi nhánh cần phải đáp ứng 1 số điền kiện theo quy định của pháp luật như quy định về điều kiện hoạt động, hồ sơ, nội dung hoạt động của Chi nhánh,…
 • Bên cạnh đáp ứng điều kiện luật định thì pháp nhân nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện để thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

 • Mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Điều kiện thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

Có cần thuê luật sư tư vấn thành lập chi nhánh không?

Như đã nêu thì thành lập chi nhánh cho pháp nhân nước ngoài là một thủ tục tương đối phức tạp, đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định về các quy định của pháp luật về hoạt động thành lập chi nhánh.

Vì lẽ đó, để chi nhánh của thương nhân nước ngoài được đi vào hoạt động một cách hợp pháp, thương nhân cần tìm đến những luật sư có chuyên môn và kinh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ thành lập chi nhánh.

Nên chọn văn phòng luật nào tư vấn uy tín?

Công ty Luật Long Phan PMT với hơn 03 năm thành lập và hoạt động trong mọi lĩnh vực tư vấn pháp lý và trực tiếp giải quyết các tranh chấp pháp lý. Công ty chúng tôi luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng và khát khao được hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, đặc biệt là thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Cùng đồng hành với khách hàng khi cung cấp các dịch vụ pháp lý sẽ là sự hòa hợp giữa tuổi trẻ nhiệt huyết năng động và bản lĩnh kinh nghiệm, là nơi tập hợp của nhiều cử nhân, luật sư được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc hỗ trợ đến khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, chất lượng nhất.

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh

Luật long phan PMT cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh

Nội dung công việc gói tư vấn thành lập chi nhánh

Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài.

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, thông báo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác để tiến hành thủ tục đăng ký thành lập.

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh.

Chính sách hỗ trợ sau khi tư vấn

Sau khi tư vấn, hỗ trợ thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài, Luật Long Phan còn cung cấp cho quý khách hàng chính sách hậu mãi như: Tư vấn treo biển hiệu, tư vấn những thủ tục ban đầu về thuế khi thành lập chi nhánh,…

Chi phí hợp lý

 Phí dịch vụ pháp lý đối với việc hỗ trợ pháp nhân nước ngoài tư vấn, thực hiện thành lập chi nhánh là phí cố định: bên nhận dịch vụ sẽ thanh toán phí dịch vụ theo từng tiến độ, công việc mà luật sư đã thực hiện.

Với mức giá hợp lý, tùy theo yêu cầu mức độ hỗ trợ của khách hàng cũng như là công việc mà luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý mà sẽ có những mức phí khác nhau.

Liên hệ dịch vụ tư vấn

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ “tư vấn” trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn Doanh nghiệp qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 0819 700 748
 • Tư vấn qua TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87 (Luật sư trực tiếp giải đáp).
 • Tư vấn trực tiếp tại TRỤC SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Trên đây là nội dung liên quan đến dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, hoặc muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, xin vui lòng xin vui lòng liên hệ DỊCH VỤ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP qua HOTLINE: 1900.6363.87 để được tư vấn MIỄN PHÍ. Xin cám ơn.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

Dịch vụ thành lập công ty TNHH HTV trở lên 100% vốn nước ngoài

 Công ty TNHH 2 thành viên có 100% vốn nước ngoài là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Các nhà đầu tư khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thường rất quan tâm đến loại hình doanh nghiệp này. Như vậy, DỊCH VỤ THÀNH LẬP loại hình doanh nghiệp này sẽ cung cấp những gì cho khách hàng? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên.


Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đặc điểm công ty TNHH HTV 100% vốn đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư là các cá nhân, nhiều tổ chức cùng hợp tác, chung vốn để thành lập công ty và kinh doanh tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân và hưởng quyền lợi nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam. Sẽ không có sự phân biệt hay bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam.
 • Công ty sẽ có trách nhiệm hữu hạn. Có nghĩa là nhà đầu tư sẽ chỉ chịu trách nhiệm bằng với số vốn đầu tư kinh doanh.
 • Toàn bộ tài sản của nhà đầu tư sẽ được chuyển hoàn toàn và thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sẽ được các cá nhân, tổ chức nước ngoài tự quản lý cũng như chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.
 • Nhà nước Việt Nam chỉ thực hiện quản lý về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và theo dõi, kiểm tra xem doanh nghiệp có thực hiện kinh doanh theo đúng luật không chứ không hề can thiệp vào việc quản lý.

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài có khó không?

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tương đối phức tạp, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư là tổ chức. Vì theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà đầu tư là tổ chức muốn góp vốn thành lập công ty TNHH 2 TV 100% vốn nước ngoài thì cần phải có các giấy tờ sau:

 • Bản sao Giấy phép công ty: Đối với công ty trong nước thì sao y chứng thực còn với công ty nước ngoài thì phải hợp thức hóa lãnh sự.
 • Báo cáo tài chính (Hợp thức hóa lãnh sự)
 • Các điều lệ của công ty chủ quản (Hợp thức hóa lãnh sự)
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện (hợp thức hóa lãnh sự)
 • Văn bản chứng minh quyền hợp pháp sử dụng trụ sở doanh nghiệp
 • Hồ sơ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.


Điều kiện thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài

Có cần thuê luật sư tư vấn thành lập công ty không?

Như đã nêu thì thành lập CÔNG TY tnhh 2 tv 100% vốn nước ngoài là một thủ tục tương đối phức tạp, đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định về các quy định của pháp luật về hoạt động thành lập chi nhánh.

Vì lẽ đó, để doanh nghiệp được đi vào hoạt động một cách hợp pháp, thương nhân cần tìm đến những luật sư có chuyên môn và kinh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ khi thành lập công ty.

 Tìm dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH HTV 100% vốn nước ngoài ở đâu

 Công ty Luật Long Phan PMT với hơn 03 năm thành lập và hoạt động trong mọi lĩnh vực tư vấn pháp lý và trực tiếp giải quyết các tranh chấp pháp lý. Công ty chúng tôi luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng và khát khao được hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, đặc biệt là thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Cùng đồng hành với khách hàng khi cung cấp các dịch vụ pháp lý sẽ là sự hòa hợp giữa tuổi trẻ nhiệt huyết năng động và bản lĩnh kinh nghiệm, là nơi tập hợp của nhiều cử nhân, luật sư được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc hỗ trợ đến khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, chất lượng nhất.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Long Phan PMT

Công việc luật sư thực hiện

 •  Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 TV có 100% vốn nước ngoài.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, thông báo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác để tiến hành thủ tục đăng ký thành lập.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Phí dịch vụ tư vấn

 • Phí dịch vụ pháp lý đối với việc hỗ trợ khách hàng thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là phí cố định: bên nhận dịch vụ sẽ thanh toán phí dịch vụ theo từng tiến độ, công việc mà luật sư đã thực hiện.
 • Với mức giá hợp lý, tùy theo yêu cầu mức độ hỗ trợ của khách hàng cũng như là công việc mà luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý mà sẽ có những mức phí khác nhau.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 2 TV có 100% vốn nước ngoài

Liên hệ tư vấn công ty luật Long phan PMT

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ “tư vấn” trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn Doanh nghiệp qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 0819 700 748
 • Tư vấn qua TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87 (Luật sư trực tiếp giải đáp).
 • Tư vấn trực tiếp tại TRỤC SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Văn phòng đại diện: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Trên đây là nội dung liên quan đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến HỒ SƠ THÀNH LẬP hoặc muốn tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến việc TREO BIỂN HIỆU, xin vui lòng xin vui lòng liên hệ DỊCH VỤ LUẬTSƯ DOANH NGHIỆP qua HOTLINE: 1900.6363.87 để được tư vấn chi tiết. Xin cám ơn.

 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh

 Hiện nay, nhu cầu mở rộng kinh doanh ngày càng tăng, nhu cầu liên doanh công ty cũng từ đó phát triển. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu pháp luật để có thể thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh. Hiểu được điều này, dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh ra đời nhằm thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thành lập công ty liên doanh, giúp quý doanh nghiệp, quý khách hàng TIẾT KIỆM thời gian, chi phí, công sức


Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh

Công ty liên doanh là gì?

Pháp luật hiện hành không nêu rõ cụ thể định nghĩa công ty liên doanh là gì. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 sửa đổi bổ sung năm 2000: Công ty liên doanh là các doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác để cùng thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Mỗi bên khi đăng ký liên doanh đều phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn cam kết góp vào để thành lập doanh nghiệp.

Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty TNHH. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của Công ty. Công ty liên doanh có tư cách pháp pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Nội dung dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanhTư vấn hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Tư vấn trước thành lập

 • Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của khách hàng;
 • Tư vấn pháp lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;
 • Tư vấn quy định pháp luật về thuế;
 • Tư vấn quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn pháp lý về lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
 • Tư vấn quy định khác có liên quan;
 • Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến cơ chế nội bộ doanh nghiệp (Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
 • Tư vấn hồ sơ thành lập công ty liên doanh
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh
 • Tư vấn hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh.
 • Tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư

Thực hiện các công việc ủy quyền

 • Đại diện theo ủy quyền khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;
 • Theo dõi tiến độ xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;
 • Thay mặt nhận Giấy chứng nhận Đầu tư
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.

Tư vấn sau thành lập

 • Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
 • Soạn thảo giấy tờ, hồ sơ cần thiết trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, như: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập doanh nghiệp liên doanh.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ luật sư tại Long Phan PMT

Công ty Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm TẬN TÂM – HIỆU QUẢ - UY TÍN, tự hào chất lượng dịch vụ đi đôi với giá thành hợp lý, khi đến với công ty chúng tôi cam kết:

Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư Việt Nam.

ĐẶT QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU, nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, 

BẢO MẬT THÔNG TIN mà khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến khách hàng.

Đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu chuyên môn, KINH NGHIỆM LÂU NĂM trong hoạt động tư vấn pháp luật cũng như tranh tụng tại tòa án, cam kết sẽ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng

Với tiêu chí TẬN TÂM chúng tôi cam kết sẽ làm việc hết mình, xử lý vụ việc của khách hàng trong thời gian nhanh nhất có thể, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức.

Ngoài ra khi đến với công ty, quý khách hàng hoàn toàn không phải lo lắng về phí dịch vụ, chúng tôi cam kết luôn đưa ra mức chi phí hợp lý với chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể

Ngoài những cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty luật Long Phan PMT còn có một chính sách ưu đãi dành cho khách hàng của mình, đó là chính sách hậu mãi, khi quý khách đã sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của công ty chúng tôi sau đó giới thiệu cho doanh nghiệp khác sử dụng các gói dịch vụ được cung cấp bởi Long Phan PMT sẽ được hoàn phí.

Công ty Luật long phan cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất với mức giá phù hợp, vui lòng liên hệ ngay qua hotline bên dưới để được tư vấn hỗ trợ và biết thêm thông tin chi tiết về những ưu đãi dịch vụ của công ty.

Phí dịch vụĐối với khách hàng yêu cầu tư vấn cụ thể, chi tiết và chuyên sâu công ty luật Long Phan xây dựng 2 gói dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp bao gồm gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên và gói dịch vụ tư vấn pháp lý tùy theo sự vụ, tùy theo vụ việc cụ thể.

Gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên bao gồm gói basic, gói regular, gói professional, đáp ứng tất cả các yêu của doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho Quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Cách thức liên hệ với văn phòng luật sư Long Phan PMT

Quý khách hàng nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của công ty chúng tôi hoặc có thắc mắc về chính sách dịch vụ luật sư của công ty vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hotline: 1900636387

Email: pmt@luatlongphan.vn

Website: https://chuyentuvanluat.com/

Site google: https://sites.google.com/view/chuyentuvanluat

Folder: https://drive.google.com/drive/folders/1HL7WoDWgIUuQ2rita64le6xBLDlKcngC?usp=sharing

Twitter: https://twitter.com/i/events/1369496978510336004

Facebook: https://www.facebook.com/chuyentuvanluat


Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề công ty liên doanh. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan xin vui lòng liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp qua HOTLINE: 1900.6363.87 để được tư vấn kịp thời. Xin cảm ơn.