Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Đền Bù Đất Rừng Không Có Sổ Đỏ

Có đền bù đất rừng không có sổ đỏ khi thu hồi theo quy định? Đây là thắc mắc của không ít người đang nằm trong tình huống đất bị thu hồi. Việc đất rừng không có sổ đỏ được bồi thường khi bị thu hồi phải đảm bảo đất đó đã đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai hiện hành, nhưng chưa làm thủ tục theo quy định để được cấp. 
Đất rừng không có sổ đỏ có được bồi thường theo quy định không?
Bồi thường về đất khi thu hồi đất rừng không có sổ đỏ

Đất rừng không có sổ đỏ có được bồi thường theo quy định không?

Người sử dung đất rừng không có sổ đỏ khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường.
Điều kiện để được đền bù đất rừng không có sổ đỏ bị thu hồi khi:
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
Điều kiện đủ là đất rừng không có sổ đỏ phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Bồi thường về đất khi thu hồi đất rừng không có sổ đỏ như thế nào?

Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất rừng không có sổ đỏ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường về đất; mức bồi thường về đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất còn lại.
Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất rừng khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất rừng không có sổ đỏ ra sao?

Đền bù đất rừng không có sổ đỏ bị thu hồi như sau:
Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất rừng vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng căn cứ theo Điều 76 Luật đất đai 2013. Cụ thể, đất được bồi thường là đất rừng sản xuất không thuộc các trường hợp sau đây:
Một là, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;
Hai là, đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
Ba là, đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
Có đền bù đất rừng không khi không có sổ đỏ?
Đền bù đất rừng trong trường hợp không có sổ đỏ
Bốn là, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
Năm là, đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp.
Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất rừng trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân, theo Điều 77 Luật đất đai 2013.
Ngoài ra, căn cứ theo Điều 78 Luật đất đai hiện hành thì Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại nếu chi phí này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
Trên đây là nội dung về Đền bù đất rừng không có sổ đỏ. Không phải mọi trường hợp thu hồi rừng đều được bồi thường, chỉ khi đất rừng không có sổ đỏ đấy phải đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn miễn phí, hoặc soạn thảo hãy liên lạc để được hướng dẫn cụ thể hơn.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét