Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

CƠ CHẾ ĐẤU GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI

Theo sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng thì:
  1.       Hình thức đấu giá: Hoạt động đấu giá hàng hóa thông qua hai hình thức:


-      Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá hàng hóa: được xác lập giữa người người bán hàng và người làm dịch vụ bán đấu giá.
-      Văn bản bán đấu giá hàng hóa: Được xác lập giữa các bên liên quan gồm người bán hàng, người mua hàng và người tổ chức bán đấu giá.
Đối với hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật thương mại 2005.

Chi phí thực hiện: là khoản thù lao cho việc thực hiện hoạt động đấu giá một cách thuận lợi, dễ dàng. Đây là mục đích mà các chủ thể hướng đến được ghi rõ trong các điều khoản do hai bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận khác thì chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định theo điều 212 Luật thương mại 2005 như sau:

Trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau:
-          Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí bảo quản hàng hoá trong trường hợp không giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá bảo quản;
-          Người tổ chức đấu giá chịu chi phí bảo quản hàng hoá được giao, chi phí niêm yết, thông báo, tổ chức bán đấu giá và các chi phí có liên quan khác.

Trường hợp không có thoả thuận về mức thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa thì thù lao được xác định như sau:
-          Trường hợp cuộc đấu giá thành công thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định: theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ (nếu không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ).
-          Trường hợp đấu giá không thành thì người bán hàng phải trả mức thù lao bằng 50% của mức thù lao quy định trên.

    2.   Phương thức đấu giá
Phương thức thực hiện hoạt động đấu giá căn cứ vào các tiêu chí khác nhau để có các phương thức khác nhau:
Phương thức thực hiện: tùy vào sự thỏa thuận giữa các chủ thể mà có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:
-            Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng;
-            Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng.
(Điều 185 khoản 2 Luật thương mại 2005)
Hình thức biểu đạt trong cuộc bán đấu giá:
-            Đấu giá dùng lời nói là hình thức mà trong phiên đấu giá những người mua sẽ đặt giá bằng lời nói hoặc bằng việc làm dấu hiệu để người điều hành biết.
-            Đấu giá không dùng lời nói là hình thức mà việc trả giá của người mua không được thể hiện bằng lời nói hoặc việc làm dấu hiệu bằng giấy hoặc hình thức khác thông báo cho nhân viên điều hành đấu giá biết.

3.      Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động

Đối với người tổ chức đấu giá:

Quyền của người tổ chức đấu giá (Điều 189 Luật thương mại 2005)
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người tổ chức đấu giá có các quyền sau đây:
-            Yêu cầu người bán hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá đấu giá, tạo điều kiện cho người tổ chức đấu giá hoặc người tham gia đấu giá kiểm tra hàng hoá đấu giá và giao hàng hoá được bán đấu giá cho người mua hàng trong trường hợp người tổ chức đấu giá không phải là người bán hàng đấu giá;
-            Xác định giá khởi điểm trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền;
-            Tổ chức cuộc đấu giá;
-            Yêu cầu người mua hàng thực hiện việc thanh toán;
-            Nhận thù lao dịch vụ đấu giá do người bán hàng trả theo quy định tại Điều 211 của Luật này.

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá (Điều 190 Luật thương mại 2005)
-            Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật quy định và theo phương thức đấu giá thoả thuận với người bán hàng.
-            Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá.
-            Bảo quản hàng hoá đấu giá khi được người bán hàng giao giữ.
-            Trưng bày hàng hoá, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá xem xét.
-            Lập văn bản bán đấu giá hàng hoá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan quy định tại Điều 203 của Luật này.
-            Giao hàng hóa đấu giá cho người mua phù hợp với hợp đồng tổ chức dịch vụ đấu giá hàng hoá.
-            Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với hàng hoá bán đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người bán hàng.
-            Thanh toán cho người bán hàng tiền hàng đã bán, kể cả khoản tiền chênh lệch thu được từ người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 3 Điều 204 của Luật này hoặc trả lại hàng hoá không bán được cho người bán hàng theo thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận thì phải thanh toán tiền cho người bán hàng chậm nhất là ba ngày làm việc sau khi nhận được tiền của người mua hàng hoặc phải trả lại ngay hàng hoá trong thời hạn hợp lý sau cuộc đấu giá.

Đối với người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá:

Quyền của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá (Điều 191 Luật thương mại 2005)
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng có các quyền sau đây:
-            Nhận tiền hàng đã bán đấu giá và khoản chênh lệch thu được trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 204 của Luật này hoặc nhận lại hàng hoá trong trường hợp đấu giá không thành;
-            Giám sát việc tổ chức bán đấu giá hàng hoá.

Nghĩa vụ của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá (Điều 192 Luật thương mại 2005)
-            Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng có các nghĩa vụ sau đây:
-            Giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá, tạo điều kiện để người tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá xem xét hàng hoá và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá đấu giá;
Trả thù lao dịch vụ tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 211 của Luật này.


 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét