Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

ĐẤU THẦU TRONG THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Đấu thầu trong thương mại được quy định tại Điều 214 Luật thương mại 2005 như sau: Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu). Các quy định về đấu thầu trong Luật này không áp dụng đối với đấu thầu mua sắm công theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ thể thực hiện hành vi đấu thầu bao gồm:
·           Bên mời thầu: là bên có nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện một công việc nhất định. Theo khoản 1 Điều 214 Luật thương mại thì bên mời thầu không bắt buộc phải là thương nhân, nhưng thực tế hầu hết bên mời thầu tham gia vào các hoạt động đấu thầu đều là thương nhân nhằm mục đích sinh lời.
·           Bên dự thầu: là các thương nhân có năng lực cung cấp hàng hóa, dịch vụ muốn thông qua đấu thầu để giành quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được bên mời thầu mời tham dự.
·           Những chủ thể khác như nhà tư vấn, tổ chuyên gia xét thầu, chủ sở hữu nguồn vốn, đơn vị tài trợ, cho vay vốn,...
·           Đối với bên là thương nhân cần có một số đặc điểm sau:
-         Có giấy phép kinh doanh.
-         Có ngành hàng phù hợp với hoạt động gia công.
Theo Điều 6 Luật thương mại 2005 bao gồm các điều kiện về thương nhân: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Đối với hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động đấu thầu:

Đối với hàng hóa trong hợp đồng: tất cả những hàng hóa được phép lưu thông và dịch vụ được phép thực hiện theo quy định của pháp luật; không áp dụng đối với đấu thầu mua sắm công (khoản 2 Điều 214 Luật thương mại 2005). Các mặt hàng cấm lưu thông và dịch vụ cấm thực hiện được quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006.

Hình thức thực hiện:

Hình thức thực hiện do bên mời thầu quyết định thực hiện một trong hai hình thức sau theo quy định tại Điều 215 Luật thương mại 2005:
·           Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu;
·           Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu.
Phương thức đấu thầu: tại Điều 216 Luật thương mại 2005 thì bao gồm hai phương thức sau:
·           Đấu thầu một túi hồ sơ: bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần.
·           Đấu thầu hai túi hồ sơ: bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước.

 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

1 nhận xét: