Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

ĐẤU GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI LÀ GÌ ?

Căn cứ vào chủ thể đấu giá, mục đích của việc đấu giá, chúng ta có thể chia hoạt động bán đấu giá thành:
-         Đấu giá trong dân sự.
-         Đấu giá trong thương mại.

Việc phân biệt cả hai hoạt động đấu giá để áp dụng những văn bản pháp luật phù hợp quy định quyền và nghĩa vụ của các bên.

Riêng đối với hoạt động đấu giá trong thương mại được điều chỉnh theo luật thương mại, những chủ thể hoạt động vì mục đích lợi nhuận và ràng buộc các quyền, nghĩa vụ cho nhau.

Đối với chủ thể thực hiện hành vi đấu giá:
Về quy định người tổ chức đấu giá và người bán hàng: Điều 186 Luật thương mại 2005 nêu rõ:
·           Người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá.
·           Người bán hàng là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật.
Về quy định người tham gia đấu giá hàng hóa và người điều hành đấu giá: Điều 187 Luật thương mại 2005 như sau:

·           Người tham gia đấu giá hàng hoá là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.
·           Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá.
-          Những người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 198 Luật thương mại 2005 thì:
·           Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
·           Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hoá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.
·           Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của người đó.
·           Những người không có quyền mua hàng hoá đấu giá theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động đấu giá:

Đối với hàng hóa trong hợp đồng: những quy định chung đối với hàng hóa, dịch vụ tham gia vào hoạt động thương mại mà cụ thể là đấu giá trong thương mại bao gồm:
-            Là những hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường;
-            Không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định tại văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC và Phụ lục I Nghị định 59/2006/NĐ-CP.

 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét