Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Giá Đền Bù Đất Thổ Cư? Và Quy Định Về Mức Giá Đền Bù Như Thế Nào?

Nhà nước có thể thu hồi đất của người sử dụng đất trong các trường hợp đặc biệt như thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc cũng có thể thu lại đất của người sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy, khi tiến hành thu hồi đất thổ cư thì giá đền bù được tính ra sao? Mức giá đền bù như thế nào?
Giá đền bù đất thổ cư
Quy định của pháp luật về giá đền bù đất thổ cư như thế nào?

Điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Điều kiện chung để người sử dụng đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đó là người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp, cụ thể được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường?

Theo quy định tại Điều 83 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất thổ cư không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
Một là, Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật Đất đai, nhà nước không bồi thường về đất nhưng sẽ bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi:
  • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;
  • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
  • Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
  • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
  • Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
Hai là, Đất được Nhà nước giao để quản lý;
Ba là, Đất thu hồi khi vi phạm pháp luật đất đai tại Điều 64 và do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc người sử dụng tự nguyện trả lại đất tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai;
Bốn là, Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trường hợp nào bị thu hồi đất theo giá nhà nước?

Khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ bồi thường theo giá nhà nước. Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:
Khi nào nhà nước thu hồi đất bồi thường theo giá nhà nước?
Khi nhà nước thu hồi đất thỉ sẽ bồi thường theo giá nhà nước
Một là, Đối với hộ gia đình, cá nhân
  • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.
  • Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.
Hai là, Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
  • Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi;
  • Trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hoặc bồi thường bằng tiền;
  • Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.

Trường hợp nào thu hồi đất được thỏa thuận giá với doanh nghiệp thực hiện dự án?

Theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai 2013 và Luật đầu tư 2014 thì đối với những dự án có thu hồi đất không trường hợp Nhà nước thu hồi tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai 2013 mà không phải do Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư phải nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà nước chỉ ban hành quyết định chấp thuận dự án đầu tư, quyết định thu hồi đất còn chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng.

Giá đất dùng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất cụ thể được dùng để tính giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Giá đất cụ thể của đất ở bị thu hồi sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc xác định giá đất cụ thể dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai cùng với việc áp dụng phương pháp tính giá đất phù hợp.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét