Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TỘI PHẠM MA TÚY TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)


1. Các tội danh ma túy được tách riêng biệt
Tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999(sửa đổi bổ sung năm 2009) gồm có 10 Điều luật (từ 192 đến Điều 201) trong đó tội tang trữ, vẫn chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy được quy định gộp chung lại thành một điều luật – Điều 194.

Việc gộp chung các tội danh trong cùng một điều Luật sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng như trong việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt đối với người pham tội tang trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Chính vì vậy để xác định tội danh, áp dụng khung hình phạt và hình phạt được công bằng đối với các hành vi phạm tội tang trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và tội chiếm đoạt chất ma túy, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đã tách Điều 194 BLHS 1999 quy định về “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” thành 4 tội riêng biệt đó là:

      Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 249;
      Tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 250;
      Tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251;
      Tội “Chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại Điều 252.
2. Thay đổi đơn vị tính
Bộ Luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đơn vị tính, các vụ án ma túy từ trước đến nay khi thu giữ được vật chứng đều được xác định bằng gam, kilogam, … đây chính là đơn vị tính khối lượng chứ không phải trọng lượng. Vì vậy Luật đã thay đổi đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng” trong các điều luật để đảm bảo tính chính xác của đơn vị tính.
3. Định lượng chất ma túy được quy định cụ thể trong từng điều luật
Tại khoản 1 Điều 194 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 chưa quy định cụ thể việc định lượng các chất ma túy, việc xác định câu thành tội phạm đối với các tội tang trữ, vẫn chuyển trái phép chất ma túy và tội chiếm đoạt chất ma túy vẫn dựa vào một số Thông tư liên tịch để xác định định lượng tối thiểu của các chất ma túy làm căn cứ truy cứu trách nhiêm hình sự đối với người phạm tội.
Về định lượng các chất ma túy BLHS 2015 đã quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật, đó là các Điều 249, Điều 250, Điều 252; Quy định cụ thể việc định lượng các tiền chất, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy tại Điều 253 và Điều 254 BLHS 2015.
Đồng thời BLHS 2015 đã quy định thêm một số chất ma túy nằm trong danh mục các chất ma túy đã được Chính phủ quy định vào các Điều luật cụ thể như chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine, MDMA…
Tại khoản 1 các Điều 249, Điều 250, Điều 252 của BLHS 2015 quy định định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tội chiếm đoạt chất ma túy như sau:
      Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
      Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
      Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
      Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
      Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
      Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
      Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
Các quy định về tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy của một số Điều luật của BLHS 2015 được quy định cụ thể tại nghị định số 19/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02/02/2018.
4. Về mức án tử hình, quy định khung hình phạt nhẹ hơn so với BLHS năm 1999
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm hình phạt tử hình, BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 và tội “Chiếm đoạt chất ma túy” Điều 252, quy định hình phạt cao nhất đối với 02 tội danh này là tù chung thân.
Điều 194 BLHS năm 1999 quy định mức tối thiểu của hình phạt tù đối với tội : “tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “ chiếm đoạt chất ma túy” từ 2 năm tù trở lên.  BLHS 2015 quy định tại Điều 249 và Điều 250 về hình phạt và định khung hình phạt nhẹ hơn so với BLHS 1999 từ một năm tù trở lên, cụ thể:
      Khoản 1 quy định hình phạt từ từ 01 năm đến 05 năm
      Khoản 2 quy định hình phạt từ từ 05 năm đến 10 năm
      Khoản 3 quy định hình phạt từ từ 10 năm đến 15 năm
      Khoản 4 quy định hình phạt từ từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.


 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét