Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tại Cơ Quan Thuế

Những năm gần đây thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế được quan tâm rất nhiểu. Nhiều doanh nghiệp do làm ăn không có lợi nhuận, thua lỗ lâu dài dẫn đến bị giải thể. Trước khi tiến hành giải thể, việc cần làm là thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế, nhằm xác định doanh nghiệp không còn nghĩa vụ với cơ quan nhà nước về thuế cũng như việc xử phạt các loại tờ khai, báo cáo thuế. Bài viết này sẽ hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế.
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế
Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế

Thông qua quyết định giải thể trước khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Trước khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, căn cứ Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014. Quyết định này phải có nội dung:
Một, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
Hai, lý do giải thể;
Ba, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
Bốn, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
Năm, họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thủ tục về thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế ra sao?

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
Doanh nghiệp gửi công văn đến cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
Doanh nghiệp gửi đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế
Doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế phải làm thủ tục hoàn thành nộp thuế, theo khoản 4 điều 17 thông tư 95/2016/TT-BTC hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế bao gồm:
Một, quyết định giải thể;
Hai, biên bản họp;
Ba, văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả từ cơ quan thuế như thế nào?

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế.
Sau khi hoàn thiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ nhận được kết quả là “thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế” để thực hiện thủ tục cuối cùng giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp sau khi làm việc với cơ quan thuế ra sao?

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
Trên đây là nội dung liên quan về thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế. Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và sau đó tiến hành thủ tục chấm dứt mã số thuế theo quy định tại cơ quan thuế thuộc khu vực. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn về luật doanh nghiệp hoặc cần thực hiện thủ tục trên, hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể hơn.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét