Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Cố Ý Xây Dựng Nhà Trên Đất Lấn Chiếm Xử Lý Ra Sao

Hiện nay, lợi dụng việc đã được cấp phép xây dựng mà nhiều người đã xây dựng vượt quá phần phạm vi cho phép, lấn chiếm đất công, đất nhà nước quản lý. Hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Vì vậy, mọi người cần tìm hiểu rõ các nội dung về mức xử phạt của hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm. Dưới đây là bài viết của chuyentuvanphapluat.com về tình huống cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm xử lý ra sao?
Cố ý xây nhà trên đất lấn chiếm phải chịu chế tài pháp lý nào?
Cố ý xây nhà trên đất lấn chiếm bị xử lý ra sao?

Hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm sẽ bị xử lý mấy hành vi vi phạm?

Theo quy định pháp luật đất đai và Luật xây dựng 2014 thì hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất công sẽ bị xử lý về 02 hành vi, cụ thể:
Thứ nhất, bị xử lý phần đất công đã lấn chiếm.
Thứ hai, bị xử lý phần nhà và công trình xây dựng trên đất đã vi phạm đối với hành vi “xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng.

Xử lý hành vi lấn chiếm đất công trái phép như thế nào?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, mức phạt tiền khi xử lý hành vi lấn chiếm đất công trái phép của nhà nước như sau:
Mức thứ nhất, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.
Mức thứ hai, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
Mức thứ ba, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.
Ngoài ra, để xử lý hành vi lấn chiếm đất của nhà nước còn có thể áp dụng các hình phạt bổ sung như sau:
Một là, buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP;
Hai là, buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Xử lý phần nhà đã xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép như thế nào?

Phần nhà và công trình xây dựng trên đất lấn chiếm được xử lý theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Phần nhà đã xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép bị xử lý như thế nào?
Xử lý phần nhà đã xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép như thế nào?
Thứ nhất, phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.
Thứ hai, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;
  • Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;
  • Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;
  • Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Trình tự xử lý hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm như thế nào?

Theo khoản 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP đối với hành vi cố ý xây nhà trên đất lấn chiếm mà đang thi công xây dựng thì xử lý như sau:
Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;
Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét