Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Thời Hạn Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 27 của Luật SHTT 2006 và được hướng dẫn tại Điều 26 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian mà tác giả có thể thu được những quyền và lợi ích hợp pháp từ việc khai thác tác phẩm. Bảo hộ quyền tác giả là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm, với việc ghi nhận bằng văn bằng bảo hộ các quyền nhân thân và quyền sở hữu trí tuệ sẽ được pháp luật bảo vệ, các chủ thể khác nếu có hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Nội dung bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả bao gồm bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản:

Thứ nhất , Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Một là: Đặt tên cho tác phẩm.
 • Hai là: Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút
 • Ba là: danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
 • Bốn là: Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 • Năm là: Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Thứ hai, Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Một là: Làm tác phẩm phái sinh;
 • Hai là: Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Ba là: Sao chép tác phẩm;
 • Bốn là: Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Năm là: Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Sáu là: Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thứ nhất: Thời hạn bảo hộ quyền tác giả vô thời hạn cho các quyền sau: đặt tên tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, khỏi bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Bảo hộ quyền tác giả
Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả
Thứ hai: Bảo hộ quyền tác giả có thời hạn cho các quyền sau: Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản của Luật này. Cụ thể:
 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì theo quy định tại điểm b khoản này;
 • Tác phẩm không thuộc điểm a khoản này, bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
 • Thời hạn tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm?

Thứ nhất: Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.
Thứ hai: 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
Thứ ba: Giấy uỷ quyền cho đơn vị đại diện (nếu có);
Thứ tư: Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
Thứ năm: Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
Đối tượng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Quy định về hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả
Thứ sáu: Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại thứ ba, thứ 4, thứ 5, và thứ sáu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm là bản sao phải có công chứng, chứng thực.
Theo công ước Berne thì thời hạn tối thiểu bảo hộ quyền tác giả là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời (chỉ đối với tác phẩm văn học- nghệ thuật).

Sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì ai là chủ sở hữu tác phẩm?

Sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì  quyền sở hữu tác phẩm sẽ thuộc về cộng đồng; tức là ai cũng có thể sử dụng tác phẩm đó vào mục đích cá nhân một cách hợp pháp mà không bị ngăn cản bởi bất kỳ một chế định pháp luật như: quyền chế tác, quyền cải biên, chuyển thể…
Việc sử dụng tác phẩm không được làm mất đi bản chất của tác phẩm và phải thể hiện tên của tác giả, vì quyền nhân thânh như lưu bút danh, quyền đặt tên cho tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tác giả.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét