Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Từ Chối Nhận Thừa Kế

Việc nhận di sản được pháp luật xác định là quyền, không ai có thể bị buộc phải nhận di sản, nếu không muốn. Vì thế, từ chối nhận thừa kế là hành vi thể hiện ý chí không muốn nhận di sản của cá nhân khi được nhận tài sản hợp pháp từ người khác để lại. Theo Bộ luật dân sự năm 2015 quy định quyền từ chối thừa kế một cách khá chi tiết và cụ thể.
  Từ chối nhận thừa kế di sản khi có di chúc
Việc từ chối nhận thừa kế được thực hiện trong trường hợp nào?
Các trường hợp một cá nhân có quyền từ chối nhận thừa kế gồm:
Trường hợp có di chúc, cá nhân, chủ thể có tên trong di chúc nếu có nhu cầu thì có thể từ chối quyền thừa kế.
Trường hợp thừa kế theo pháp luật, những cá nhân mà pháp luật quy định thuộc đối tượng có quyền được nhận thừa kế thì những chủ thể nói trên có quyền từ chối quyền thừa kế.
Các điều kiện phải cần thỏa mãn khi muốn từ chối nhận thừa kế?
Căn cứ vào Điều 620 Bộ Luật dân sự 2015 thì việc từ chối nhận thừa kế phải phù hợp với các điều kiện sau:
Thứ nhất, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
Nghĩa vụ đối với người khác, pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 đấy là trách nhiệm (nghĩa vụ) phải thực hiện của người nhận thừa kế đối với người khác thay cho người chết để lại di sản.
Các nghĩa vụ tài sản quy định tại Điều 648 Bộ luật dân sự 2015 mà người nhận thừa kế có thể đảm nhận sau khi nhận di sản thừa kế gồm
- Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.
- Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
- Chi phí cho việc bảo quản di sản.
- Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
- Tiền công lao động.
- Tiền bồi thường thiệt hại.
- Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
- Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
- Tiền phạt.
- Các chi phí khác.
Thứ hai, việc từ chối quyền thừa kế phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để họ biết.
Văn bản từ chối quyền thừa kế có thể công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. Việc công chứng, chứng thực không bắt buộc phải thực hiện.
Thứ ba, chối quyền thừa kế phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản. Nghĩa là người từ chối quyền thừa kế phải làm văn bản từ chối trước khi di sản được phân chia cho những người thừa kế ghi trong di chúc nếu có di chúc hoặc những người được quyền nhận di sản theo quy định pháp luật nếu thừa kế theo pháp luật.
        Công chứng để làm thủ tục từ chối nhận di sản là nhà đất
Công chứng, chứng thực để làm thủ tục từ chối nhận thừa kế?
Trong trường hợp các bên mong muốn công chứng chứng thực văn bản từ chối nhận thừa kế, được Điều 59 Luật công chứng năm 2014 quy định quy định như sau:
Người yêu cầu công chứng phải xuất trình một trong các giấy tờ sau:
- Bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc;
- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử;
- Giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.
Hệ quả của việc từ chối nhận thừa kế là gì?
Nếu một người thừa kế đã từ chối nhận thừa kế của mình hợp pháp theo quy định của pháp luật ngay cả trong trường hợp có di chúc hay không có di chúc, thì phần tài sản bị từ chối đó sẽ được đem chia theo pháp luật cho những đồng thừa kế còn lại.

 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét