Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÒA ÁN (PHẦN 3)

(Tiếp theo phần 2...)

1.3.           Những vụ việc phát sinh từ quan hệ pháp luật lao động:
-            Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động;
-            Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
-            Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
-            Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
-            Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
-            Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài.

1.4.           Những vụ việc phát sinh từ quan hệ pháp luật kinh doanh, thương mại:
-            Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
-            Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
-            Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
-            Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

-            Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại.

 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét