Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Đất Trong Mốc Lộ Giới Có Được Bồi Thường Không?

Khi đất bị thu hồi là đất trong mốc lộ giới được bồi thường nếu thuộc trường hợp đủ điều kiện về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận thì được bồi thường theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành. Việc bồi thường và nguyên tắc bồi thường được thực hiện như quy định của pháp luật về bồi thường đất đai khi bị thu hồi. Vậy bồi thương như thế nào? 
Có bồi thường đất nông nghiệp trong mốc giới không?
Đất nông nghiệp trong mốc giới có được bồi thường không?

Đất trong mốc lộ giới là gì?

Đất nằm trong mốc lộ giới là đất mà diện tích của đất nằm trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ thì Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:
 Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:
Một, 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;
Hai, 13 mét đối với đường cấp III;
Ba, 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;
Bốn, 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.
 Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

Đất trong lộ giới có được bồi thường khi bị nhà nước thu hồi không?

Đất trong lộ giới được bồi thường theo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường.
Đất trong lộ giới được bồi thường khi bị thu hồi đất
Đất trong lộ giới được bồi thường khi bị thu hồi nếu có đủ điều kiện
Theo quy định Luật đất đai 2013 tại Điều 75 thì đất nằm trong lộ giới được bồi thường khi bị thu hồi khi đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Cấp giấy chứng nhận đối với đất khi đất trong mốc lộ giới được quy định như thế nào?

Đất trong mốc lộ giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
Tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.
Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định”.
Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất trong mốc lộ giới được tiến hành theo quy định như đối với đất không nằm trong mốc lộ giới.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét