Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 118 Bộ luật lao động 2012 thì là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, vì lý do khách quan hay chủ quan, người lao động đã có hành vi vi phạm những quy định này, khi đó họ sẽ phải chịu xử lý kỷ luật. Như vậy, trình tự xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này diễn ra như thế nào?
trình tự kỷ luật lao động
Các trường họp người lao động sẽ bị kỷ luật

Xử lý kỷ luật bao gồm những hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 125 Bô luật lao động 2012 quy định bao gồm 3 hình thức kỷ luật lao động. Một là, khiển trách. Hai là, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức. Ba là, sa thải.

Việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Người lao động và người sử dụng lao động cần phải nắm được cái nguyên tắc xử lý kỷ luật kỷ luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tránh tình trạng người sử dụng lao động lạm dụng quyền hành để gây khó khăn cho người lao động, bao gồm:
  • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
  • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
  • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
  • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
  • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
  • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
  • Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

Theo Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau.
Thứ nhất, thông báo xử lý kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động gửi văn bản thông báo cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
trình tự xử lý kỷ luật lao động
Người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động
Thứ hai, họp xử lý kỷ luật lao động. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần được thông báo. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản có đủ chữ ký người tham dự và lập biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp.
Thứ ba, ra quyết định xử lý kỷ luật lao động. Người giao kết hợp đồng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động. Quyết định phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp.
Thứ tư, chấp hành quyết định xử lý kỷ luật lao động. Người lao động có thể được xóa, giảm hười hạn chấp hành kỷ luật. Theo đó, người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét