Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Thành lập doanh nghiệp xã hội


1.  Tiêu chí của doanh nghiệp xã hội
Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;
b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.
2.  Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
Đồng thời, tại khoản 2 Điều này quy định tên doanh nghiệp xã hội cũng phải đáp ứng các điều kiện như tên doanh nghiệp khác nhưng có thể bổ sung thêm cụm từ "xã hội" vào tên riêng của doanh nghiệp. 
- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội bao gồm:
+ Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp xã hội dự kiến thành lập;
+ Phương án kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Cam kết đầu tư thực hiện mục tiêu xã hội theo Biểu mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét